DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

Title

Info

FR NL
 

Nieuws 15 februari

 

Kunnen autorijden bevorderlijk voor integratie anderstalige nieuwkomers

 

Persbericht van 15 februari 2017

 
 
 

Naar aanleiding van de bevestiging dat vanaf 1 maart 2017 de mogelijkheid van bijstand van een tolk bij het theorie- en praktijkijexamen in het Vlaams Gewest beperkt zal worden tot Frans, Duits of Engels, wijst de Beroepsvereniging Beëdigde Vertalers en Tolken (BBVT)  erop dat deze maatregel  haaks staat op het non-discriminatiebeleid van de Vlaamse overheid. Discriminatie op grond van taal is bij wet verboden. Het toepassingsgebied van het Vlaamse antidiscriminatiebeleid omvat alle Vlaamse bevoegdheden, onder andere arbeid, beroep, beroepsopleiding, promotiekansen, onderwijs en toegang tot en deelname aan een economische activiteit buiten de privésfeer.

De BBVT beklemtoont dat EU-burgers in Vlaanderen ook niet verplicht zijn een inburgeringstraject te volgen. Meer nog: de Vlaamse overheid investeert al jaren in het zgn. Sociaal Tolken en Vertalen. Dit met het doel iedere burger, ook wie onvoldoende Nederlands spreekt, toegang te geven tot sociale en openbare dienst- en hulpverlening én in staat stellen om zijn rechten uit te oefenen en zijn plichten na te komen.

Hoewel de maatregel beoogt anderstaligen aan te moedigen Nederlands te leren en de verkeersveiligheid te verhogen, vreest de BBVT dat heel wat anderstaligen bij het rijexamen nu hun kans zullen wagen met bijstand van een tolk Engels of Frans. Minister Weyts geeft hiermee ook het foute signaal dat (een al dan niet beperkte) kennis van het Engels voldoende is om mee te draaien in onze samenleving. Engels op basisniveau begrijpen, biedt echter geen enkele garantie dat men het verkeersreglement in die taal ten volle begrijpt.

Weyts’ Nederlandse collega Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu, gaf in 2011 blijk van een heel andere visie op rol van de toegang tot het rijexamen en een rijbewijs in het integratieproces van nieuwkomers:

"Beheersing van de Nederlandse taal is van belang voor zelfredzaamheid en burgerschap voor mensen die zich hier duurzaam willen vestigen. Dit laat onverlet dat het theorie-examen ook van toepassing is op degenen die zich hier tijdelijk willen vestigen zoals arbeids- en kennismigranten. Voor deze groep mag het (nog) niet goed beheersen van de Nederlandse taal niet als drempel worden opgeworpen om te kunnen participeren in onze samenleving, bijvoorbeeld in het verkeer. Het kunnen autorijden, kan ook bijdragen aan de integratie. Het is daarom geen vereiste dat iemand de Nederlandse taal beheerst om deel te kunnen nemen aan het theorie-examen. Het gaat mij erom dat iemand over de benodigde kennis beschikt om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. De taal waarin deze persoon het examen aflegt vind ik ondergeschikt daaraan. Immers, anderstaligen die niet in Nederland wonen, mogen hier ook gewoon autorijden."

Sinds de zesde staatshervorming zijn de gewesten bevoegd voor verkeersveiligheid en het behalen van een rijbewijs categorie B. Het verschil in beleid tussen Vlaanderen en Brussel zal anderstaligen (waaronder ook expats die werken voor Europese en internationale instellingen en hun familieleden) die wonen in de Brusselse Rand ongetwijfeld nog meer aanzetten om te gaan “shoppen” in het Brussels Gewest. De BBVT wijst op het risico dat het verschil in aanpak tussen de gewesten kan leiden tot een verlies aan klanten en opdrachten voor rijscholen en examencentra in Vlaanderen.

 

 
 

Vertel uw collega’s over BBVT

Share on Google+