De facturatie van onze prestaties sinds 1 januari 2017: KB duidelijk overhaast bekendgemaakt

Het KB van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden werd duidelijk overhaast bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het KB van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden werd duidelijk overhaast bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

http://www.bbvt.be/nieuws/detail/koninklijk-besluit-tot-vaststelling-van-het-tarief-voor-prestaties-van-vertalers-en-tolken-in-strafzaken-op-vordering-van-de-g-1

http://www.bbvt.be/nieuws/detail/koninklijk-besluit-tot-vaststelling-van-het-tarief-voor-prestaties-van-vertalers-en-tolken-in-strafzaken-op-vordering-van-de-g-2

Ook de informatieverstrekking over de door dit  nieuw KB ingevoerde verplichtingen op het vlak van facturatie is chaotisch verlopen. Er werd op bepaalde punten zelfs tegenstrijdige informatie gegeven.

Hierbij het antwoord ontvangen van de heer Filip Ide (Dienst Gerechtskosten) op 17 januari 2017 op onze vragen met betrekking tot de facturatie van onze prestaties sinds 1 januari 2017 :

"Oorspronkelijk gingen we uit van de toepassing van het KB zoals het in werking is getreden op 1 januari, met uitzondering van wat nog niet kon worden afgewerkt (het MB met het model van prestatiefiche en het kwaliteitshandboek).

Op de bijeenkomst met de Hoofdgriffiers vorige week is het evenwel duidelijk geworden dat ook als die teksten klaar zouden zijn, het nieuwe systeem nog niet toepasbaar zou zijn bij gebrek aan (opleiding van) het nodige personeel. Daarom is de zaak sindsdien omgedraaid: het KB is formeel in werking (tarief, berekeningswijze), maar het hele nieuwe systeem is nog onmogelijk toe te passen. 

De vertalers en tolken mogen dus inderdaad hun vorderingen blijven indienen op de oude manier (bij de griffie van de vorderende rechtbank, afzonderlijk, zonder fiche) zolang de randvoorwaarden voor de start van het nieuwe systeem niet allemaal zijn vervuld.

We werken inderdaad aan een omzendbrief die de tijdelijke situatie regelt, d.w.z. tot de randvoorwaarden zijn vervuld. Dit kan echter niet zo snel als iedereen in de praktijk zou willen, vermits we nog wachten op enkele officiële adviezen en ook u in staat zou zijn nuttige opmerkingen te formuleren."

 

Ter herinnering:

Antwoord ontvangen van de heer Jan Bogaert, DGRO, op 3 januari 2017

"Ik weet dat iedereen verrast is door de onverwachte publicatie van het KB van 22 december 2016 dat de nieuwe tarieven vastlegt voor uw beroepsgroep, hun berekeningswijze en de manier waarop u uw kostenstaten dient op te stellen. Het was om praktische redenen de wens van de Minister dat dit nieuwe tarief  in werking kon treden op de eerste dag van het jaar.

Zoals u weet zijn twee noodzakelijke elementen om het nieuwe systeem te implementeren nog niet volledig klaar. Het MB dat het model van de prestatiefiche vastlegt moet nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State, en zal dus pas na enige tijd kunnen worden gepubliceerd. Het kwaliteitshandboek, dat de nieuwe werkwijze praktisch toelicht, moet nog aan u worden voorgelegd voor overleg van zodra het in beide talen beschikbaar is en kan pas daarna informeel worden verspreid na overleg hieromtrent met U. Formeel moet het MB over de prestatiefiche worden afgewacht.

Desondanks is het KB op 1 januari in werking getreden. Daarom wil ik hierbij alvast antwoorden op uw belangrijkste vragen, al is dat soms met voorlopige oplossingen.

Het spreekt voor zich dat waar het KB het gebruik van de prestatiefiche oplegt, waarvan het model zal worden vastgelegd in een MB, het nog onmogelijk is hieraan gevolg te geven. Zolang het MB niet is gepubliceerd en in werking getreden, hoeft het model, zelfs al is het bij sommigen reeds bekend, nog niet te worden gebruikt. Meer nog, om verwarring te vermijden is het aan te raden hiermee te wachten. Het is immers niet uitgesloten dat we het advies krijgen er nog bepaalde zaken aan te wijzigen. Voorlopig mag u uw kostenstaten dus nog indienen zonder dit specifieke bewijsstuk.

De toepasselijke tarieven (bedragen en berekeningswijze) zijn echter wel al deze van het nieuwe KB. Ze zijn van toepassing op de prestaties die worden verricht vanaf 1 januari 2017. Op oudere prestaties, ook al zijn ze nog niet gefactureerd, is het oude tarief nog van toepassing. Het nieuwe tarief is mede van toepassing op de prestaties verricht in 2017, die voorheen werden gevorderd.

(...)

Tot slot kan ik u nog voorlopig maar in de zin van het voorstel van kwaliteitshandboek dat u binnenkort zal kunnen bespreken, meedelen dat het de bedoeling is aparte kostenstaten op te stellen voor vertaal- en tolkwerk, en dat de wachtvergoeding als uitzondering op de regel van strikte interpretatie is en dus niet wordt verhoogd op momenten waar de prestatievergoeding hoger is: ze is dus altijd dezelfde, ook ’s nachts en tijdens het weekend."

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

Bankrekening: BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: BE0597.625.413

 
 
 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2022 BBVT
Design by Lake-IT