De situatie van de gerechtsvertalers en -tolken behandeld in de Kamercommissie voor de Justitie dankzij de BBVT

Commissie voor de Justitie van 6 januari 2016

Beknopt verslag

03 Vraag van de heer Gautier Calomne aan de minister van Justitie over "de situatie van de gerechtsvertalers en -tolken" (nr. 8216)

03.01 Gautier Calomne (MR): De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) vestigt de aandacht op het probleem van de vertalingen in het kader van de gerechtelijke procedures. Ze wijst op de lage vergoedingen en maakt zich zorgen over een ontwerp van koninklijk besluit waarin er tarieven zouden worden toegepast die lager zijn dan die in onze buurlanden. De BBVT vraagt de verdrievoudiging van de begrotingsenveloppe die door de regering voor de vertalers en tolken werd uitgetrokken.

Volgens het ontwerp van besluit zouden de tolken niet langer vergoed worden voor de wachttijd vóór of tussen opdrachten op dezelfde zitting. Het dubbele tarief voor complexe vertalingen of vertalingen tijdens het weekend zou gedoemd zijn te verdwijnen. De BBVT laakt ook de vele te late betalingen.

De vertalers en tolken maken aanspraak op een volwaardig statuut, een passende vergoeding, een enkel tarief voor alle talen, een rechtstreekse betaling bij hun aankomst op de plaats van de opdracht, hogere tarieven voor dringende en complexe vertalingen en voor weekend- en nachtprestaties.

Wat denkt u van die eisen? Heeft u de vertegenwoordigers van de BBVT ontmoet? Hoe zal u op die eisen reageren? Wordt er in het ontwerp van koninklijk besluit rekening gehouden met de opmerkingen van de sector?

03.02 Minister Koen Geens (Frans): De hervorming van de gerechtskosten heeft onder meer betrekking op de vertalers en tolken. Op grond van een analyse van de kosten en tarieven in diverse landen, die in mei 2015 aan de beroepsorganisaties werd voorgesteld, is er een voorstel uitgewerkt, dat eind december na inspraak van de stakeholders aan de colleges werd voorgelegd.

Het vertaalwerk werd eigenlijk niet op professionele wijze vergoed en er werd dan ook een aanzienlijke tariefverhoging voorgesteld. We hebben ook de berekeningswijze aangepast – men rekent gewoonlijk per regel of per woord. Mijn administratie heeft verscheidene internationale teksten in verschillende talen vergeleken en een tarief vastgesteld dat een niet-discriminatoire vergoeding garandeert.

Voor de tolken zal er een eenheidstarief worden gehanteerd. De beroepsorganisaties vragen het hoogste tarief, maar dat is budgettair niet haalbaar. Mijn administratie stelde voor ook de gemiddelde wachttijd te vergoeden, maar ik zal de balies en colleges voorstellen de experts niet langer allemaal om 9 uur op te roepen voor de ochtendzittingen; men kan ze beter op een welbepaald uur inplannen.

Aangezien zij er uiteindelijk voor hebben gekozen de vergoeding van de wachttijd te behouden zal dat voordelig zijn voor de begroting.

Andere acties zullen zorgen voor meer professionalisme op dit vlak. Het bureau voor gerechtskosten zal een niet-discriminerende behandeling van dienstverleners en een betere controle garanderen. Een nationaal register voor vertalers en tolken zal elke magistraat een beter zicht geven op de beschikbaarheid van de vertalers en tolken in zijn rechtsgebied. Bovendien wil ik kwaliteitscriteria voor dit personeel in de wet van 10 april 2014 invoegen

Het incident is gesloten.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: 597.625.413

Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2021 BBVT
Design by Lake-IT