Het theoretisch rijexamen en tolken in Brussel (2)

Parlementaire vraag van Barbara d’Ursel-de Lobkowicz

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT - Vragen en antwoorden

Vraag nr. 240 van mevr. Barbara d’Ursel-de Lobkowicz d.d. 21 december 2016 (Fr.): Slaagpercentage voor het theoretisch rijexamen van categorie B (uittreksels).

Sedert de zesde staatshervorming is leren autorijden een regionale bevoegdheid geworden. In januari 2016 stelde ik u vragen over het slaagpercentage in Brussel voor het jaar 2015, maar u beschikte nog niet over die cijfers.

Een jaar later wens ik u opnieuw te ondervragen ter zake, aan de hand van volgende vragen.

1. Wat is het slaagpercentage voor het theoretisch rijexamen van categorie B in het Brussels Gewest ? Is dat percentage lager of hoger dan in de andere twee Gewesten ?

2. Hoeveel personen slaagden bij de eerste poging ?

3. Wat is het uitsluitingspercentage wegens bedrog ?

4. Hoeveel van de geslaagden hebben theoretische lessen gevolgd in een autorijschool ?

5. Wat is het slaagpercentage bij de jonge Nederlandstaligen die de opleiding « rijbewijs op school » hebben gevolgd ?

6. Bij hoeveel examens moest een tolk aanwezig zijn ? Hoe worden zij aangeworven en geselecteerd ? Welke talen worden het meest gevraagd ?

7. Wat was het slaagpercentage met tolk ? Is dat percentage gelijk aan, hoger of lager dan het algemeen slaagpercentage voor de examens zonder tolk ?

8. Tot slot, hebt u voorzien in controlesystemen voor de examens in aanwezigheid van een tolk ?

Antwoord : In 2015 bedroeg het slaagpercentage voor het theoretisch rijexamen tot het behalen van het rijbewijs categorie B in de twee examencentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45,65 %.

In het Waalse gewest betreft het 51,68 %. In het Vlaams gewest is dit 61,89 %.

Van de 50.171 theoretische examens categorie B (exclusief fraudegevallen en administratieve weigeringen) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 werden afgelegd, zijn 22.902 geslaagd en 12.967 niet geslaagd bij de eerste proef.

Aangezien de huidige gegevensverzameling momenteel nog niet toelaat om deze cijfers te verzamelen, beschikken we jammer genoeg niet over gegevens daarover.

Aangezien het theoretisch onderwijs enkel verplicht is in sommige gevallen, beschikken we jammer genoeg niet over gegevens daarover.

Van de 50.171 theoretische examens categorie B (exclusief fraudegevallen en administratieve weigeringen) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 werden afgelegd, zijn 851 afgelegd in het kader van het project « Rijbewijs op School » met een slaagpercentage van 58,52 %.

Van de 50.171 theoretische examens categorie B (exclusief fraudegevallen en administratieve weigeringen) die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 werden afgelegd, zijn 3.233 afgelegd met bijstand van een tolk.

De tolk is altijd aangeduid en bezoldigd door het examencentrum volgens de geldende gerechtskosten en gekozen uit de beëdigde tolken. In het Brussels Gewest zijn de 7 meest gevraagde talen Engels, Turks, Punjabi, Pools, Arabisch, Urdu en Chinees.

Het gemiddelde slaagpercentage voor het theoretisch examen met tolk in het Brussels Gewest in 2015 is 45,66 % en kan dus worden beschouwd als gelijkwaardig aan de slaagpercentages voor het theoretisch examen zonder tolk.

Een bijzondere zitting met tolk wordt altijd gehouden in aanwezigheid van een medewerker van het examencentrum.

De aangeduide tolk kan geen andere functie of ambt hebben in de rijscholen.

Het examencentrum kan niet de naam van een beëdigde tolk aan de kandidaat geven om de formaliteiten in diens plaats uit te voeren.

Tijdens een zitting met een tolk beschikt deze over de nodige tijd om de vraag te vertalen op basis van een geschreven tekst. Hij ziet dus niet het beeld van de vraag.

Examens met een tolk worden systematisch geregistreerd, waarvan de tolken discreet worden ingelicht. Deze registraties worden ten minste 3 maanden bewaard. Als onregelmatigheden gerezen zijn bij een examen met een tolk, wordt de bevoegde gewestelijke overheid daarvan onmiddellijk in kennis gesteld. Om te oordelen over een onregelmatigheid, moeten andere elementen dan abnormaal gunstige resultaten in aanmerking worden genomen, zoals het juiste verband weergeven van de antwoorden.

Verder kies ik voor een nieuw systeem met vooraf opgenomen audiofragmenten voor kandidaten die het theoretische rijexamen willen afleggen in een andere taal dan de officiële landstalen. Dankzij het audiosysteem hoeven tolken niet langer aanwezig te zijn bij het afleggen van het theoretisch rijexamen en vermindert de kans op fraude. Met het door sectororganisatie GOCA uitgewerkte audiosysteem zal het Brussels gewest ook een goede dienstverlening bieden aan de vele expats in Brussel als Europese en internationale hoofdstad.

Om fraude tegen te gaan werd eerder reeds beslist om de vragen te stellen in een willekeurige volgorde en om het aantal vragen uit te breiden. Zo zijn er nu 600 vragen die regelmatig worden aangevuld. Het audiosysteem wordt nu juridisch en praktisch door GOCA uitgewerkt en zal tezamen met de hervorming van het Brusselse rijexamen en de rijopleiding van start gaan.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

Bankrekening: BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: BE0597.625.413

 
 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2022 BBVT
Design by Lake-IT