Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30/12/2016

Publicatie : 2016-12-30
Numac : 2016009673

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overhedenVERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Op grond van artikel 6 van de Programmawet (II) van 27 december 2006 wordt aan de Koning machtiging verleend om bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een algemeen reglement inzake de gerechtskosten in strafzaken houdende bepaling van een lijst van gerechtskosten, de tarifering en de betalings- en inningsprocedure ervan aan te nemen.

Het huidige ontwerp betreft een onderdeel van die lijst, namelijk de bepaling van de verschillende prestaties in het proces van de vertalingen en tolkprestaties en de desbetreffende tarifering.

De tarieven en omschrijving van de prestaties van vertalers en tolken worden reglementair vastgelegd.

Dat komt omdat die tarieven vooreerst werden geïntroduceerd via het ministerieel besluit van 20 november 1980 tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria der personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep. Dat besluit werd echter op 25 september 2002 vernietigd door de Raad van State.

Vervolgens werden in 2002 via ministerieel besluit en in 2007 via koninklijk besluit nieuwe pogingen ondernomen om deze materie in te voegen in de lijst van tarieven met betrekking tot gerechtskosten in strafzaken. Beide malen werd de akte echter vernietigd door de Raad van State. Sinds de laatste vernietiging werden deze tarieven bekendgemaakt via ministeriële omzendbrief totdat de hele reglementering kon worden herzien. De laatste omzendbrief werd in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2013 bekendgemaakt.

De tarieven zijn deze zonder btw.

Dit koninklijk besluit wordt opgedeeld in vier hoofdstukken, namelijk :
- hoofdstuk 1. De vertalers (artt. 1-3);
- hoofdstuk 2. De tolken (artt. 4 - 5);.
- hoofdstuk 3. De kostenstaat (artt. 6-7);
- hoofdstuk 4. Algemene, wijzigings- en slotbepalingen (art. 8-12).

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

HOOFDSTUK 1. - De vertalers

Het oude besluit voorzag in een tarifering met vijf verschillende tarieven. De differentiatie kon niet duidelijk en omvattend genoeg gemotiveerd worden. Daarom werd een nieuw systeem ontworpen, dat ook buiten Justitie meer en meer ingang vindt.

Het vorige systeem was gebaseerd op een tarief per pagina. Vandaag zijn er twee andere systemen zeer gangbaar : een tarief per regel of een tarief per woord.

Uiteraard kan het systeem per woord niet toegepast worden in twee gevallen :
- als de taal is gebaseerd op logogrammen in plaats van woorden;
- als het gaat om blindenschrift, dat wel gebaseerd is op een alfabet maar in zijn omzetting meer aanleunt bij logogrammen.

Het systeem per woord wordt voor alle andere talen toegepast.

Ook hier moet worden getracht enige discriminatie ten aanzien van de vertalers van verschillende talen te voorkomen.

Daarom werd een oefening gemaakt waarbij het aantal woorden uit officiële teksten in verschillende talen werd vergeleken op basis van het gebruikte aantal woorden. Het gaat om een tekst in alle EU-talen en een VN-tekst in 35 talen. Dat aantal woorden werd procentueel vergeleken, en op grond daarvan werd voor elke taal een tarief per woord gededuceerd zodat elke vertaler evenveel zou gaan verdienen. Het spreekt voor zich dat niet elke taal een apart tarief heeft; dat zou onbeheersbaar zijn. Daarom werden de verschillende talen opgedeeld in drie groepen, waarbij een gemiddelde kost per taalgroep werd bepaald. Eenzelfde differentiatie vindt men overigens terug in de commerciële tarieven. Voor een beperkt aantal talen is ook rekening gehouden met het kleine aantal beschikbare vertalers in België.

In die optiek is een verschillend tarief geen uitdrukking van enige discriminatie maar eerder omgekeerd, met andere woorden de differentiatie heft de discriminatie op.

Ook het laagste tarief, met name de vertaling van Frans naar Nederlands en Nederlands naar Frans, past in dit kader. Deze categorie omvatte in 2014 66% van alle gevraagde vertalingen. Het gaat om de twee dominante landstalen waarvoor een zeer ruim aanbod aan prestatieverleners beschikbaar is. Door het grote volume kunnen de meeste vertalers investeren in performante Computer Aided Translation (CAT) vertaalprogramma's die de vertaalcapaciteit bijna verdubbelen door de zeer ruime beschikbaarheid van thesauri in meerdere domeinen met specifieke technische woordenschat, of zelfs verdrievoudigen als het gaat om teksten met repetitieve paragrafen. Dergelijke thesauri zijn voorhanden in het Staatsblad, de syllabus voor de magistratuur en de glossaria op Europees niveau. Historisch is deze categorie van vertalingen steeds onderbetaald geworden ten opzichte van de andere categorieën en wordt met deze tariefaanpassing een beter evenwicht gevonden naar een meer correcte vergoeding in relatie met de andere categorieën.

Een dergelijk volume aan teksten is in andere talen niet voorhanden zodat de diverse thesauri niet automatisch beschikbaar zijn en het niet altijd lonend is om erin te investeren.

In het vorige tariefsysteem was er een spanning tussen de laagst betaalde en de hoogst betaalde vertaling (naar woorden) van 1 op bijna 6 of 500% verschil; in het huidige voorstel bedraagt dat verschil nog slechts 53% en drukt het geen discriminatie uit maar een opheffing van de discriminatie.

De eerste gegarandeerde pagina, zoals tevoren, blijft behouden.

Artikel 3 geeft de drie bonus- en éen malussituatie aan ten aanzien van het tarief.

Bonussen zijn de urgentie, de telefoontaptranscriptie vanuit een orale tekst en handgeschreven teksten.

De term `urgentie' bestond al, maar was niet gedefinieerd zodat het om de haverklap werd gebruikt, zonder te definiëren wat daaronder werd verstaan. De norm die wordt toegepast is die van de Europese Commissie en het Europees Hof, te weten ongeveer 7 bladzijden of 2100 woorden.

Telefoontaptranscripties uit een orale tekst vergen meer tijd en energie, omdat de tekst meerdere keren moet worden beluisterd en de basistekst niet altijd van hoge kwaliteit is. Wanneer er evenwel geen of slechts een partiële omzetting is in geschreven tekst, moet het tolkentarief toegepast worden.

De bonus voor de vertaling van handgeschreven teksten wordt toegepast omdat het herlezen van die teksten een meerwerk genereert.

De malus is het geval van de formulieren met identieke teksten. Dat laatste geval bestond reeds in de oude wetgeving.

De te late levering bestond, maar in het verleden moest de vorderende overheid telkens deze discretionaire beslissing nemen, wat zij slechts zeer zelden deed. Gevolggevend aan de opmerkingen van de Raad van State in zijn advies, laat de overheid deze expliciete vermelding vallen, zonder evenwel de magistraat te remmen in zijn capaciteit om het te doen.

HOOFDSTUK 2. - De tolken

Art. 4

In het verleden bestonden vijf tariefcategorieën, waarvan één specifiek voor overheidspersoneel. Die laatste categorie valt weg sinds de invoering van de btw-plicht. Bij het tolken naar specifieke talen komt geen technologisch hulpmiddel aan bod. De voorbije differentiatie werd afgestemd op een prijsverschil dat ook in de privésector kon waargenomen worden, met name omwille van de schaarste aan tolken voor bepaalde talen in de context van de jaren 1950. De internationalisering van onze samenleving geeft momenteel echter een totaal ander beeld.

Na overleg met de beroepsverenigingen werd besloten te opteren voor een eenheidstarief.

Het vorige systeem bestond uit een tarief voor de reële prestatie en een tarief voor wachttijd.

Wachttijd is voor een groot deel een organisatorisch gegeven. Nu worden de tolken meestal opgeroepen op het beginuur van een zittingsvoor- of namiddag, ongeacht het uur waarop de prestatie moet worden geleverd. De wachttijd werd eveneens vergoed.

Tijdens de onderhandelingen werden twee mogelijke opties bestudeerd en besproken : het integreren van de wachttijd in het bestaande tarief of het blijvend afzonderlijk vergoeden van prestatie- en wachttijd.

Een statistische studie van alle facturen van 2014 geeft een gemiddelde prestatie- en een gemiddelde wachttijd en dus ook een gemiddelde kost. Het nieuwe tarief kon dus een samenvoeging worden van het licht verhoogde nettotarief van de prestatie voor de meest courante talen én de vergoeding voor de gemiddelde geobserveerde wachttijd.

Om de gerechtelijke overheden ertoe aan te zetten de vorderingen meer specifiek te maken, zal de Minister met het College van het openbaar ministerie en het College van de hoven en rechtbanken een protocol dienaangaande afsluiten. Dat sluit aan bij een aantal goede praktijken waarbij alle dossiers per zitting een vast tijdstip krijgen, en dus alle prestatieverleners van Justitie efficiënter kunnen worden ingezet.

De beroepsverenigingen hebben uiteindelijk ervoor geopteerd om toch het oude systeem voort te zetten, maar dan op basis van een eenheidstarief voor alle talen, in afwachting van het goed functioneren van de planningstool voor de planning van de zittingen.

Art. 5

De aanpassing van de tarieven aan specifieke situaties was ook reeds grotendeels vastgelegd in het vorige besluit. Het principe van het eerste gegarandeerde uur wordt tevens behouden met een vast en uniek tarief voor alle talen.

De wijziging van de tarieven voor nacht-, weekend- en feestdagwerk was ook al bepaald in het vroegere besluit, maar wordt nu aangepast aan de meer gangbare praktijken.

Nieuw zijn de drie volgende situaties :

- de compensatie voor een onverwachte annulering van een prestatie;

- de annuleringsvergoeding voor een langere prestatie, bv. op assisenprocessen, die geen 48 uur vooraf werd geannuleerd. De volle dag wordt gedefinieerd als een prestatie die langer dan 6 uur duurt.

- de bredere aanpak van tolken op bv. assisenprocessen waar vandaag individueel getolkt wordt zonder de garantie dat iedereen identiek hetzelfde heeft begrepen. Het gebruik van de koffer met meerdere aansluitingen vereist de aanwezigheid van twee tolken en wordt hen vergoed met een tariefverhoging van 65 procent.

HOOFDSTUK 3. - De kostenstaat

Vertaal- en tolkkosten zijn niet-terugvorderbare kosten. Zij moeten dan ook niet in het individuele dossier worden opgenomen waarbij de rechter beslist wie welke kosten moet dragen, en Financiën moet dan ook niet terugvorderen.

Om de opmaak van de kostenstaten te vereenvoudigen, het aantal kostenstaten te verminderen en dus ook de kosten ervoor te verminderen, wordt voorzien in het principe van de maandelijke kostenstaten waarin alle goedgekeurde prestaties van die maand worden samengenomen.

Artikel 7 voorziet in een specifiek instrument voor de tolken om de chronologie van tolkenprestaties voor strafzaken alsmede een onmiddellijke goedkeuring van de prestatie middels een handtekening van de prestatieontvanger. Dat neemt de vorm aan van een prestatiefiche, die in sommige gerechtelijke arrondissementen reeds gangbaar is.

Voor de annulatievergoedingen, die nieuw zijn in het tariefsysteem, dienen uiteraard de bewijsstukken te worden toegevoegd.

HOOFDSTUK 4. - Wijzigings- en slotbepalingen

Artikel 8 bepaalt dat de vertalingen die gerechtsdeurwaarders moeten verstrekken, ook moeten worden vergoed volgens de regels in dit besluit.

Artikel 9 bepaalt dat de bedragen genoemd in het besluit allemaal zonder btw zijn.

Artikel 10 voorziet in de opheffing van de oude artikelen die bij dit besluit worden vervangen.

Artikel 11 voorziet in de inwerkingtredingsbepaling.

Artikel 12 bepaalt welke Minister belast is met de uitvoering.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Justitie,
K. GEENS

22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (II) van 27 december 2006, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 juni 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2016;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 59.942/1/V van de Raad van State, gegeven op 20 september 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1 . - De vertalers

Artikel 1. De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van en naar blindenschrift worden betaald per regel bestaande uit zestig karakters, tekens inbegrepen.

Onder talen met logogrammen worden volgende talen begrepen: Chinese talen, Japans, Koreaans, de Indische talen.

Het tarief bedraagt 0,95 euro per regel. Elke begonnen regel geldt als een volledige regel.

Bij de facturering geeft de prestatieverlener aan hoeveel regels de vertaling omvat.

Art. 2. De vertalers die naar de andere talen vertalen, worden per woord betaald.

Het tarief bedraagt :


1° 0,060 euro per woord voor de vertalingen van het Frans naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Frans;

2° 0,093 euro van en naar de volgende talen :
Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, de Turkse talen en de Romatalen;

3° 0,081 euro per woord voor de vertalingen van en naar de andere talen.

Bij de facturering geeft de prestatieverlener aan hoeveel woorden zijn vertaling omvat.

Bij een vordering inzake minder dan 300 woorden zoals bedoeld in de eerste twee leden, of minder dan 30 regels zoals bedoeld in art. 1 wordt een minimumvergoeding van 300 woorden of 30 regels toegekend.

Art. 3. Er wordt in een tariefaanpassing voorzien in volgende gevallen:

1° verhoging van 50 procent in geval van urgentie.
Urgentie doet zich voor bij een aanvraag van de vorderende overheid die ten opzichte van de gevraagde datum van aflevering meer dan 2100 woorden per werkdag omvat voor een vertaling met woorden en meer dan 210 regels per werkdag omvat ten voor een vertaling naar een taal met tekens.

2° verhoging met 20 procent in geval van telefoontap.
Onder telefoontapvertalen wordt verstaan het vertalen vanuit een mondelinge tekst in de brontaal naar een schriftelijke tekst in de doeltaal.

Als die prestatie wordt verleend in de lokalen van de vorderende overheid, is de kilometervergoeding zoals bepaald in artikel 4, van toepassing.

3° wanneer gebruik wordt gemaakt van identieke, in te vullen formulieren tellen enkel de woorden of de regels van het eerste formulier als eerste volledige vertaling, terwijl enkel de ingevulde woorden worden verrekend als de identieke basisteksten reeds in het geheugen zitten.

4° verhoging met 20 procent in geval van handgeschreven teksten.

HOOFDSTUK 2 . - De tolken

Art. 4. De tolken worden betaald naargelang van de duur van hun prestatie op basis van een uurtarief van 48 euro per uur.

Onder prestatie wordt begrepen de reële tijd, vertaald in minuten, die effectief wordt gewijd aan het tolken.

De kilometervergoeding is vastgelegd op 0,5157 euro per kilometer op basis van de reële afstand.

De vorderende overheid roept de tolk op die zich zo dicht mogelijk bij de te leveren prestatie bevindt.

Indien de tolk moet wachten vooraleer de prestatie te leveren, wordt de reële wachttijd in minuten tevens vergoed. De wachtvergoeding bedraagt 34 euro per uur.

Art. 5. In de volgende gevallen wordt in een tariefaanpassing voorzien:

1° voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.

Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan 60 minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen;

2° voor de prestaties tussen 22 uur en 6 uur, op wettelijke feestdagen en op zondagen wordt het tarief verdubbeld;

3° voor de prestaties op zaterdag tussen 6 uur en 22 uur wordt een verhoging van 50 procent toegekend;

4° voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie toegekend van een vol uur wachttijd;

5° voor de prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een annulatievergoeding toegekend van 3 uur wachttijd. Een volle dag wordt gedefinieerd als een prestatie van minstens 6 uur;

6° wanneer twee tolken bij een dagprestatie op de zitting van een hof of rechtbank een tolkkoffer inzetten waarbij minstens 8 hoofdtelefoons worden gebruikt, wordt de uurprestatie van de tolken verhoogd met 65 procent.

HOOFDSTUK 3 . - De kostenstaat

Art. 6. De kostenstaat van de vertalers wordt maandelijks opgesteld.

Als bijlage van de kostenstaat wordt een overzicht gegeven van alle goedgekeurde vertalingen waarvoor een betaling wordt gevraagd.

Art. 7. De kostenstaat van de prestaties van de tolken wordt maandelijks opgesteld. Om de prestaties in het kader van strafzaken vast te stellen, wordt een prestatiefiche gebruikt waarin alle prestatie- en wachttijden voor de vorderende overheden inzake gerechtskosten in strafzaken chronologisch worden opgenomen. Deze fiche wordt toegevoegd als bijlage aan de kostenstaat.

Het formaat en de inhoud van de prestatiefiche worden vastgelegd door de Minister.

Na afloop van elke prestatie wordt de prestatiefiche afgetekend door de gemachtigde prestatieontvanger.

Voor de geannuleerde prestaties, zoals bedoeld in artikel 5, 4° en 5°, worden de vordering en het annulatiebericht als bewijsstuk toegevoegd.

Bij het gebruik van een tolkkoffer, zoals bepaald in artikel 5, 6°, bevestigt de vorderende overheid het gebruik van dit hulpmiddel op de prestatiefiche.

HOOFDSTUK 4 . - Algemene, wijzigings- en slotbepalingen

Art. 8. Artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden wordt vervangen als volgt:
"Indien de stukken, die bij de akte van betekening moeten worden gevoegd, vertaald moeten worden, dan wordt voor deze vertaling een vergoeding toegekend. Die wordt berekend op de wijze bepaald in de artikelen 1 tot en met 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden."

Art. 9. In de tarieven bepaald in dit besluit is de belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen.

Art. 10. De artikelen 5 tot en met 10ter van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juni 1999, worden opgeheven.

Art. 11. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 12. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2016.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
K. GEENS

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

Bankrekening: BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: BE0597.625.413

 
 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2022 BBVT
Design by Lake-IT