Registratiefunctie in e-Deposit voor het voorlopig nationaal register zal worden geactiveerd vanaf vrijdag 25 november 2016

In een eerste fase worden alle beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken die werkzaam zijn in de strafrechtelijke pijler persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd hun elektronische aanvraag tot registratie in te dienen.

Bron: Integraal verslag van de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van woensdag 23 november 2016

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de inwerkingtreding van de nationale registers voor tolken en gerechtsdeskundigen" (nr. 15136)

- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de nationale registers voor gerechtsdeskundigen en tolken" (nr. 15148)

06.01  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik heb u hierover al eerder vragen gesteld.

U weet dat het fijn is wanneer men er in deze Kamer af en toe een voorstel kan doorkrijgen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. De uitvoering komt soms wel bij iemand anders terecht en hier is dat bij u. Wij zijn daar blij om, want wij weten dat het in goede handen is. (...)

Mijnheer de minister, u hebt het afgelopen jaar meermaals herhaald dat u van plan bent om die wet sneller in werking te laten treden, tegen 1 december. Deze datum nadert nu. Wat is de stand van zaken op dit moment? Op welke manier zal dit register verder worden geïmplementeerd? Op welke manier wordt de deontologische kwestie meegenomen?

06.02  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik zal de inleiding niet helemaal herhalen.

In principe zou het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tolken op 1 december 2016 in werking treden. Ik werd intussen al gecontacteerd door een aantal deskundigen die ongerust zijn. (...)

06.03 Minister Koen Geens: Mevrouw Becq, mevrouw Van Vaerenbergh, de wet van 10 april zal inderdaad op 1 december 2016 in werking treden. Zij organiseert een Nationaal register dat in de eerste plaats een databank is van de beschikbare gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Op basis van de overgangsbepalingen zal in de eerste plaats een inventaris worden opgesteld van alle gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken die op dit ogenblik actief zijn voor de gerechtelijke overheden.

In een eerste fase worden alle gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken die werkzaam zijn in de strafrechtelijke pijler persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd hun elektronische aanvraag tot registratie in te dienen.

Vervolgens zullen de gerechtsdeskundigen en de beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken die werkzaam zijn in burgerrechtelijke procedure aangeschreven worden ten einde zich te registreren.

Bij dit schrijven is alle informatie gevoegd om het indienen van de registratieaanvraag door de gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken zo soepel mogelijk te doen verlopen.

Vanaf eind deze week zullen zij zich kunnen registreren. Vrijdag wordt de applicatie e-Deposit opengesteld wat het Nationaal register betreft. Dit is de online module waarmee de kandidaat-gerechtskundigen of de gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken hun profiel kunnen aanmaken en hun aanvraag kunnen indienen om te worden opgenomen in respectievelijk het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen of het Nationaal register voor beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Vanaf begin 2017 zullen gebruikers het register kunnen raadplegen.

Bovendien is er een wetgevend initiatief om de werking en de verificatie van de beroepsbekwaamheden te verbeteren. Zodra de wetswijziging is goedgekeurd, volgen de uitvoeringsbesluiten en zullen geleidelijk aan de opnames in het definitieve register worden opgestart. De wet voorziet daartoe in een overgangsperiode van vijf jaar.

Het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de deontologie van de gerechtsdeskundigen, aangesteld in toepassing van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van de verschillende bepalingen met het oog op het oprichten van een Nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een Nationaal register voor beëdigde vertalers-tolken en vertalers-tolken wordt binnenkort voor advies aan de Inspectie van Financiën voorgelegd.

(...)

06.04  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer minister, ik ben u dankbaar voor de manier waarop u dit dossier ter harte neemt. Ik zeg dat niet formeel. Dat is echt gemeend. Dit was immers een ernstige vraag van de vertalers-tolken en de deskundigen. Zij zijn blij dat hiervan werk wordt gemaakt.

Ik begrijp dat er ook nog een wetswijziging komt. Ik ken de timing daarvan niet, maar ik hoop dat u daarin even hard doorzet als in de rest van dit dossier.

06.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

Het incident is gesloten.

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

Bankrekening: BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: BE0597.625.413

 
 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2022 BBVT
Design by Lake-IT