Naar inhoud

De beëdigd vertalers en tolken worden alweer geconfronteerd met erg belangrijke wijzigingen

Wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken

 

Samenvatting wetsontwerp:

Dit wetsontwerp beoogt de wijziging van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Deze wet richt twee registers op, een register voor gerechtsdeskundigen en een register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Om opgenomen te worden in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, respectievelijk het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, dient een kandidaat-aanvrager te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Om te verzekeren dat de gerechtsdeskundige en/of de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk uit het nationaal register beantwoorden aan een zekere kwaliteitsnorm, voert huidig ontwerp een uitgebreidere kwaliteitscontrole in. Niet alleen wordt de opname in het register beperkt in de tijd, namelijk zes jaar, maar wordt ook de verplichting van permanente vorming ingevoerd voor de geregistreerde gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

De voorgestelde wijzigingen vallen uiteen in vier onderdelen.

Allereerst zijn er een aantal zuiver technische wijzigingen en verbeteringen. Hiermee wordt onder meer bedoeld: technische verbeteringen, verduidelijkingen in de terminologie en aanvullingen van het register met de taal van de deskundige.

Daarnaast wordt het toepassingsgebied van de Wet voor de vertalers, tolken en vertalers-tolken duidelijker afgelijnd. Voor het nationaal register van de vertalers-tolken is iedere verwijzing naar de gerechtelijke overheden verwijderd. De bepalingen zijn van toepassing op alle vertalers, tolken en vertalers-tolken die een hen door wet toevertrouwde opdracht uitvoeren.

Verder is de procedure voor aanvaarding en schrapping uitgewerkt door de invoering van een aanvaardingscommissie. Deze commissie is ook belast met het advies over de opname, de verlenging, de mogelijke schrapping en de sanctionering van inbreuken op de deontologische code. De opname in het register wordt in de tijd beperkt en geldt voor een periode van zes jaar. Bij de verlenging van de opname zal rekening gehouden worden met de verplichting tot permanente vorming.

De laatste aanpassing betreft de invoering van een voorlopig register op basis van de overgangsbepalingen van de Wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalerstolken. Hierin zullen alle gerechtsdeskundigen en beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken worden opgenomen die dit vragen en die op basis van de voornoemde overgangsbepalingen gedurende vijf jaar verder aangesteld mogen worden.

Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT