Naar inhoud

De waarde van uw beëdiging

Vraag van de heer Philippe Goffin aan de minister van Justitie over "de vertalers, de tolken en de vertalers-tolken"

Alweer een parlementaire vraag dankzij voorbereidend werk van de Beroepsvereniging

Philippe Goffin (MR), voorzitter van de Kamercommissie van de Justitie, heeft op 12 juli 2017 minister van Justitie Koen Geens geïnterpelleerd over het nationaal register en de beëdigingen.

Hieronder kan u het antwoord van de minister lezen:

 

Philippe Goffin (MR): In de wet van 10 april 2014 tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken wordt bepaald dat alleen wie in voormeld register is ingeschreven de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk mag voeren en de taken verrichten die hem bij wet zijn toevertrouwd. Volgens artikel 27 mag er in spoedeisende gevallen of wanneer er geen vertaler of tolk in de vereiste taal beschikbaar is een beroep worden gedaan op vertalers of tolken die niet in het register zijn ingeschreven. Er geldt een overgangsperiode van vijf jaar voor beëdigde vertalers en tolken om zich aan de wetgeving aan te passen en de vereiste juridische kennis te verwerven. De betreffende wet werd op 31 mei in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Momenteel zijn er duizenden vertalers en tolken die door een rechtbank zijn beëdigd en die voor het gerecht en andere overheden tal van vertalingen en tolkprestaties uitvoeren. Sommigen daarvan werken hoofdzakelijk voor privéklanten.

Welke waarde hebben de prestaties nog van beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken die nog niet zijn ingeschreven in het register sinds dat op 15 juni 2017 in werking is getreden (is opengesteld)? Kunnen zij nog prestaties verrichten voor het gerecht of voor andere overheden?

Mogen de vertalers en tolken die niet zijn ingeschreven in het register en enkel voor privéklanten werken nog deze titel voeren?

Welke taken worden bij wet voorbehouden aan beëdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken?

Wat gebeurt er met de vertalingen en tolkprestaties die zijn uitgevoerd door vertalers, tolken en vertalers-tolken die niet zijn ingeschreven in het register? Kunnen deze dan nietig verklaard worden?

Minister Koen Geens (Frans): De beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken die voor de datum van de inwerkingtreding van de wet van 2014 werkzaam waren, moeten zich voor 1 december 2021 inschrijven in het nationaal register en mogen in afwachting hun opdrachten blijven uitvoeren.

Personen die nog niet voor de bevoegde overheden werkzaam waren op de datum van inwerkingtreding van de wet kunnen zich inschrijven nadat ze hebben aangetoond dat ze aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

Artikel 20 van de wet bepaalt dat uitsluitend de personen die opgenomen zijn in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalerstolken gemachtigd zijn de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk te voeren en bevoegd zijn om de hun bij de wet toevertrouwde vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten. Artikel 27 omvat een aantal uitzonderingen.

De gerechtelijke overheid, die de opdracht geeft bij een met redenen omklede beslissing, kan een vertaler, tolk of vertaler-tolk aanwijzen die niet in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken is opgenomen in spoedeisende gevallen, wanneer er geen tolk, vertaler of vertaler-tolk beschikbaar is voor de betrokken taal en wanneer het nationaal register, gelet op de zeldzaamheid van de taal, geen vertaler, tolk of vertaler-tolk bevat die beschikt over de vereiste kennis van de betrokken taal. Die persoon voert de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk slechts voor de aan hem toegewezen opdracht.

We zijn nog aan het opzoeken welke opdrachten door de wet aan een beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk worden voorbehouden. Het gaat tot nog toe om een hondertal opdrachten.

De wet van 2014 bepaalt niet dat handelingen die verricht werden door beroepsbeoefenaars die niet ingeschreven zijn in het register nietig zijn. We moeten hier teruggrijpen naar de wetgeving waarin het begrip 'beëdigde vertaling' omschreven wordt.

Het incident is gesloten.

Gepubliceerd op
12/07/2017
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT