Naar inhoud

Gerechtstolken hekelen goednieuwsshow kabinet-Geens

Als de beleidsverantwoordelijken willen dat vertalingen in strafzaken kwaliteitsvol zijn en dat er correct getolkt wordt, dan moet Justitie haar tolken en vertalers correct en tijdig betalen én jaarlijks de vergoedingen indexeren zoals wettelijk voorzien.

 

De recente goednieuwsshow van minister Koen Geens over het budget van justitie ("een eigenlijke stijging van het budget met 67 miljoen euro tot 1,8 miljard in 2017") en de gerechtskosten ("de achterstallen werden weggewerkt") noopt de Beroepsverenging Beëdigd Vertalers en Tolken te reageren.

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) herinnert eraan dat sinds 2013 geen wettelijk voorziene indexering meer werd toegepast van de honoraria van dienstverleners in strafzaken. Daar werden door de FOD Justitie budgettaire beperkingen voor naar voren geschoven. Het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken stelt nochtans duidelijk dat de vastgestelde bedragen op 1 januari van elk jaar gekoppeld zijn aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

In een recent advies vraagt ook de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO dat de indexering van de vergoedingen van de prestaties van de beëdigde vertalers en tolken effectief wordt toegepast. In zijn antwoord op recente parlementaire vragen hierover bevestigde de minister van Justitie dat de wettelijk voorgeschreven indexering van de tarieven die gelden voor alle prestatieverleners die worden aangesteld in het kader van een strafrechtelijke zaak, sinds 2013 niet meer is gebeurd.

De HRZKMO betreurt tevens de soms wel zeer laattijdige uitbetalingen. Voor sommige vertalers en tolken die fulltime voor Justitie werken als zelfstandige, is dat een groot probleem. Minister Geens verduidelijkte in zijn antwoord dat de betalingen bestemd voor vertalers en tolken worden behandeld en uitgevoerd door het lokaal niveau, de griffies. Koen Geens gaf toe dat er wel degelijk sprake is van een vertraging op dat niveau, onder andere te wijten aan een gebrek aan middelen. Aangezien de vertalers-tolken door de griffies worden betaald, kan de minister zelfs niet zeggen hoeveel achterstallen er zijn! Er is duidelijk nog steeds een gebrek aan management binnen Justitie.

In 2014 al kwam de federale Ombudsman tot de bevinding dat er sprake was van een structurele onderbudgettering van de gerechtskosten. Deze onafhankelijke instelling gaf toen de aanbeveling voldoende budgettaire middelen vrij te maken zodat de gerechtskosten tijdig kunnen worden betaald. Daar heeft minister Geens nog steeds geen oplossing voor gevonden. Uit de bijlage van een antwoord van de minister van Justitie aan de Kamercommissie voor de Justitie blijkt immers dat het initieel budget gerechtskosten voor 2015, 2016 en 2017 fors lager was dan het finaal geconsumeerd bedrag. Dit betekent ook dat jaarlijks gerechtskosten voor aanzienlijke bedragen (van 23 tot 33 miljoen euro) verschoven moeten worden naar het volgende boekjaar.

Gepubliceerd op
14/03/2018
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT