Naar inhoud

"Opleiding juridische kennis" ≠ "permanente vorming"

Ondanks de titel van de opleiding "Permanente vorming" die aan de UGent wordt gebruikt, hebben de vereisten op het vlak van "juridische opleiding/opleiding juridische kennis" (waar het in de opleiding aangeboden aan de UGent om gaat) niets te maken met de vereisten op het vlak van "permanente vormingen" (het gaat om twee verschillende koninklijke besluiten).

 

We hebben van de dienst nationale registers van gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, beëdigd tolken en beëdigd vertalers-tolken vernomen dat verschillende opleidingsorganisaties dossiers hebben ingediend voor het behalen van het attest certificaat van juridische opleiding. Volgens deze berichtgeving zal de lijst van erkende opleidingen in real time worden bijgewerkt. Vanaf 15/09/2018 zou deze lijst raadpleegbaar zijn via de website van de FOD Justitie 

Opleidingsinstellingen die een attest hebben ontvangen waaruit blijkt dat de opleiding in haar geheel voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 (*) van het Koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek :

 

Naam instelling

UGent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie (LW22)

 

Titel van de opleiding:

Permanente vorming ‘Beëdigd tolken’

 

Aanvangsdatum geldigheid van het attest: 01/08/2018

Einddatum geldigheid van het attest: 30/07/2023

 

Contactgegevens:

http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken

Prof . Dr. Bart Defrancq

Hoofd van de tolkopleidingen

09/331 19 51

Campus Mercator, Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 GENT

 

(*) Art. 2. De opleiding "juridische kennis" moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden :

1° de modules omvatten zoals vastgesteld in artikel 4 voor wat betreft de beëdigd vertalers/tolken en zoals vastgesteld in artikel 5 voor de gerechtsdeskundigen;
2° verzorgd worden door lesgevers die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 9, § 1 voor de beëdigd vertalers/tolken en van artikel 9, § 2 voor de gerechtsdeskundigen;
3° afgesloten worden met een evaluatietest zoals omschreven in artikel 8.

 

Opleidingsinstellingen die een attest hebben ontvangen waaruit blijkt dat de opleiding in haar geheel voldoet aan de voorwaarden van artikel 11 (*) van het Koninklijk besluit betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek:

 

Naam instelling

UGent Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie (LW22)

 

Titel van de opleiding:

Permanente vorming ‘Beëdigd tolken’

 

Periode van a posteriori-erkenning:

Academiejaar 2017/2018

 

Contactgegevens :

http://www.vtc.ugent.be/navormingtolken

Prof . Dr. Bart Defrancq

Hoofd van de tolkopleidingen

09/331 19 51

Campus Mercator, Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 GENT

 

(*) Art. 11. De instellingen die reeds voor de inwerkingtreding van dit besluit opleidingen organiseerden, kunnen een aparte aanvraag tot beoordeling indienen voor de voorgaande opleidingen. Enkel de opleidingen georganiseerd na 1 september 2010 zullen in aanmerking worden genomen, voor wat betreft de gerechtsdeskundigen. Indien de instelling die de opleiding heeft georganiseerd, niet meer bestaat, kan de kandidaat gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk zelf een aanvraag tot beoordeling indienen.
De aanvrager maakt aan de minister van Justitie of aan de door hem gemachtigde ambtenaar een gedetailleerde beschrijving van de opleiding.
De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar bevestigt in voorkomend geval dat de opleiding of bepaalde modules ervan voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 2. In dat geval zijn de kandidaten vrijgesteld van het volgen van de opleiding of delen van de opleiding.

Om verwarring te voorkomen:

Ondanks de titel van de opleiding "Permanente vorming" die aan de UGent wordt gebruikt, hebben de vereisten op het vlak van "juridische opleiding/opleiding juridische kennis" (waar het in de opleiding aangeboden aan de UGent om gaat) niets te maken met de vereisten op het vlak van "permanente vormingen" (het gaat om twee verschillende koninklijke besluiten).

 

Herlees hier het KB "juridische opleiding":

 

Gepubliceerd op
16/08/2018
Sociale media
Copyright 2024 BBVT