Naar inhoud

Wijziging referentieperiode van 15 jaar beroepservaring voor vrijstelling van juridische opleiding nog niet behandeld door parlement

De berekening van de referentieperiode van 15 jaar zal gebeuren in functie van de datum van de aanvraag.

 

Tijdens een  vergadering in Brussel op 3 juni jl. tussen de FOD Justitie, de beleidscel van de minister van Justitie en de verenigingen van beëdigd vertalers en tolken werd nog aangekondigd dat het federale parlement nog vóór 21 juli zou stemmen over de wijziging van de regels voor vrijstelling van de opleiding juridische kennis op basis van 15 jaar beroepservaring als BVT (waarbij wordt voorzien dat de berekening van de referentieperiode van 15 jaar gebeurt in functie van de datum van de aanvraag).

 

De aanpassing van het artikel werd opgenomen in het zgn. wetsontwerp MSS II (wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II).

 

Sindsdien is de vice-eersteminister en minister van Justitie minister ermee akkoord gegaan om de bespreking van het wetsontwerp vóór het zomerreces te beperken tot de bepalingen die hij als dringend beschouwt. Op vraag van de commissie Justitie zijn een reeks artikelen uit het wetsontwerp gehaald. Zo ook deze beoogde wijziging van het Gerechtelijk Wetboek:

Artikel 555/13, § 2, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 5 mei 2019, wordt vervangen als volgt: “De minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan een vrijstelling voor de in § 1, 2°, bedoelde voorwaarde verlenen aan de gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk, die vóór de datum van aanvraag van de vrijstelling gedurende een ononderbroken periode van minimum vijftien jaar de activiteit van gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk heeft uitgeoefend en zich in die periode voldoende heeft bijgeschoold.”

 

Dit werd ons als volgt bevestigd door de beleidscel van de minister:

“Op vraag van de meerderheid werd het ontwerp opgesplitst in een MSS II en MSS II bis. Enkel de meest urgente voorstellen werden behouden.

MSS II bis zal in september geagendeerd worden in de commissie dus dit zal normaal zonder probleem gestemd geraken voor 30/11.”

 

Het parlement document van het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis is intussen al beschikbaar. Hierbij een fragment uit de Memorie van toelichting:                                                                        

 

HOOFDSTUK 5

Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

 

Art. 24

 

Artikel 29 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken werd gewijzigd door artikel 10 van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

 

Met deze wetswijziging wordt de einddatum om te voldoen aan alle voorwaarden voor definitieve opname in het Nationaal Register met 1 jaar verlengd, namelijk, tot 1 december 2022.

 

Artikel 555/13, § 2, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorziet echter nog dat de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar een vrijstelling voor de in artikel 555/13, § 1, 2°, bedoelde voorwaarde kan verlenen aan de gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk, die voor 1 december 2016 gedurende een ononderbroken periode van vijftien jaar de activiteit van gerechtsdeskundige of beëdigd vertaler, tolk of vertalertolk heeft uitgeoefend en zich in die periode voldoende heeft bijgeschoold.

 

De periode van 1 december 2001 tot 1 december 2016 om vrijgesteld te worden van juridische opleiding op basis van 15 jaar beroepservaring is dus ongewijzigd gebleven. Diegenen die op dit ogenblik 15 werkervaring hebben, doch niet vanaf 2001, zijn bijgevolg benadeeld.

 

Door deze wetswijziging wordt daaraan geremedieerd. Er wordt voorzien dat de berekening van de referentieperiode van 15 jaar gebeurt in functie van de datum van de aanvraag.

 

Gepubliceerd op
05/08/2022
Sociale media
Copyright 2024 BBVT