Naar inhoud

Beëdigd tolken en vertalers uit België solidair met de actievoerende registertolken en -vertalers in Nederland

Communiqué van 23 oktober 2021

Gisteren ontving de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) een solidariteitsverzoek van de Orde van Registertolken en -vertalers (ORT&V) uit Nederland, dat u onderaan dit communiqué integraal kan lezen. Tot en met 26 oktober weigeren beëdigde tolken en vertalers uit Nederland die op het hoogste niveau ingeschreven staan in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) alle overheidsopdrachten, zoals voor het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtsbijstand en politie. Meer details vindt u in het solidariteitsverzoek van de ORT&V. Vervolgacties zijn mogelijk. Hierdoor is de Nederlandse overheid momenteel wanhopig op zoek naar vervangende tolken en vertalers. Daarbij is gebleken dat zelfs tolken en vertalers uit België worden ingezet.

Uit solidariteit met de Orde van Registertolken en -vertalers en de actievoerende collega’s in Nederland roept de BBVT haar leden en andere beëdigde vertalers en tolken uit België op tot solidariteit en geen opdrachten vanuit Nederland aan te nemen zolang de collega’s in Nederland nog actie aan het voeren zijn.

 

BBVT waarschuwt Nederlandse overheid voor justitiële dwalingen

De Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) wil er Nederlandse overheidsdiensten zoals het OM en de politie ook op wijzen dat het zomaar inzetten van beëdigd tolken en vertalers uit België risico’s inhoudt. De meeste tolken en vertalers die in België zijn beëdigd, zijn immers niet noodzakelijkerwijze voldoende vertrouwd met de specifieke juridische vakterminologie van Nederlandse procedures en wetboeken. Dit zou kunnen leiden tot verkeerde vertalingen, misverstanden en zelfs justitiële dwalingen.

Het recht op een tolk is voorzien in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 19 december 1966, het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Europese Richtlijn 2010/64/EU betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en Europese Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, geïmplementeerd in de wetgeving van de diverse lidstaten van de EU.  

Deze internationale verdragen en richtlijnen illustreren de sleutelrol die beëdigd tolken en vertalers bekleden bij het garanderen van een eerlijk proces en hoe hun werk invloed kan hebben op het leven en de rechten van anderen. Beëdigd tolken en vertalers spelen een essentiële rol in alle inspanningen om de gelijkheid van burgers in de communicatie met Justitie te waarborgen.

De BBVT steunt de ORT&V en de Nederlandse collega’s dan ook in hun acties en hun gerechtvaardigde eisen. In België ijvert de BBVT sinds een stakingsactie en haar oprichting in 2014 eveneens voor het bewust maken van de overheid van het belang van correcte vergoedingen voor vertalers en tolken. Een geactualiseerd tariefbesluit voor vertaal- en tolkwerk in strafzaken in België laat op zich wachten. De BBVT hoopt momenteel nog steeds via onderhandelingen met de overheid tot een bevredigend resultaat te komen. In Duitsland geldt in strafzaken een uurtarief van € 85 euro voor tolken en ongeveer € 2 per regel van 55 aanslagen incl. spaties voor vertalers. De tarieven en arbeidsvoorwaarden zijn zowel in Nederland als België ronduit ondermaats.

 

— Einde van het communiqué van de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken —

 

Contact:

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) — erkende beroepsorganisatie

Union professionnelle des traducteurs et interprètes assermentés (UPTIA) — organisation professionnelle agréée

contact@bbvt.be — www.bbvt.be

Henri Boghe (pers- en communicatieverantwoordelijke) — +32 495 666 757

 

 

Solidariteitsverzoek Registertolken en -vertalers Nederland

22 oktober 2021  

 

Geachte mevrouw Boualga,

 

De Orde van Registertolken en –vertalers voert al enige weken actie. Sinds 1 juli 2020 zijn de vaste tarieven voor tolken en vertalers in het Btis (Besluit tarieven in strafzaken) gewijzigd in minimumtarieven. Openbaar ministerie en politie mogen echter niet onderhandelen, hetgeen in de praktijk betekent dat de minimumtarieven maximumtarieven zijn. Vorige week hebben we onze leden opgeroepen om te onderhandelen met de Nederlandse overheid en zonder onderhandeling geen opdrachten uit te voeren. De overheid ging niet over stag.

 

Op 14 oktober is er door Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) een motie ingediend waarin hij vraagt om de vertalerstarieven uit 1963 en de tolktarieven uit 1981 met terugwerkende kracht te indexeren en om voor vertalers de normregel in te voeren. Die motie wordt op 26 oktober a.s. in stemming gebracht. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft de Kamer geadviseerd om tegen die motie te stemmen. Dat advies heeft de Orde doen besluiten de leden op te roepen om in ieder geval tot en met 26 oktober geen enkele tolk- of vertaalopdracht van de Nederlandse overheid meer te accepteren, ongeacht de prijs die men bereid is te betalen. De Nederlandse overheid is wanhopig op zoek naar vervangende tolken en vertalers. Ons is ter ore gekomen dat er momenteel tolken en vertalers uit België worden ingezet.

 

Wij willen u als Orde van Registertolken en –vertalers vragen uw leden tot solidariteit op te roepen en geen opdrachten vanuit Nederland te accepteren zolang uw collega’s hier nog actie aan het voeren zijn.

 

Indien de motie van Van Nispen het niet haalt, zullen er nieuwe plannen voor vervolgacties worden gemaakt.

 

Alvast hartelijk dank voor uw steun. U mag mij altijd bellen als u nog vragen heeft of met me wilt overleggen.

 

Met vriendelijke groeten,

Orde van Registertolken en –vertalers

mr. drs. F.B. (Fedde) Dijkstra

voorzitter

Gepubliceerd op
23/10/2021
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT