Naar inhoud

Toepassing richtlijn betalingsachterstand op diensten in opdracht van rechtsinstanties van de overheid (de rechterlijke macht)

Parlementaire vraag van Europarlementslid Geert Bourgeois aan de Europese Commissie betreffende de toepassing van Richtlijn 2011/7/EU op diensten in opdracht van rechtsinstanties van de overheid (de rechterlijke macht) + antwoord van Eurocommissaris Thierry Breton namens de Europese Commissie.

   

7 mei 2021

E-002463/2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  E-002463/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Geert Bourgeois (ECR)

 Betreft: Toepassing Richtlijn 2011/7/EU op diensten in opdracht van rechtsinstanties van de overheid (de rechterlijke macht)

Richtlijn 2011/7/EU betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties heeft als doel de situatie van schuldeisers te verbeteren die met betalingsachterstand worden geconfronteerd in hun betrekkingen met bedrijven én overheidsdiensten. "Handelstransacties" worden door de richtlijn niet beperkt tot transacties tussen ondernemingen, maar omvatten eveneens "transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties". Een "overheidsinstantie" wordt in artikel 2, lid 2, van de betrokken richtlijn omschreven als een "aanbestedende dienst" in de zin van de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten.

1. Wordt door de omschrijving van een "overheidsintantie" als "aanbestedende dienst" in artikel 2, lid 2, het toepassingsgebied van Richtlijn 2011/7/EU beperkt, in die zin dat het leveren van diensten in opdracht van rechtsinstanties van de overheid, in casu de rechterlijke macht (denk aan diensten van beëdigd vertalers en tolken, gerechtsdeskundigen, insolventiefunctionarissen), niet binnen het toepassingsgebied van de richtlijn valt?

2. Indien voornoemde handelstransacties niet binnen het toepassingsgebied van genoemde richtlijn vallen, welke stappen wil de Commissie dan ondernemen om aan deze lacune tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat overheden het goede voorbeeld geven?

3. Indien voornoemde handelstransacties wel binnen het toepassingsgebied van genoemde richtlijn vallen, welke stappen wil de Commissie dan ondernemen om de naleving van de richtlijn door overheidsinstanties effectief te handhaven

   

28 juni 2021

E-002463/2021(ASW)

Antwoord van de heer Breton
namens de Europese Commissie

Vraagnummer: E-002463/2021

De richtlijn betalingsachterstand (1) „is van toepassing op alle betalingen tot vergoeding van handelstransacties” tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en overheidsinstanties (2).

Het Hof van Justitie heeft verduidelijkt dat dit beginsel „zeer ruim” moet worden geïnterpreteerd (3). Hoewel de richtlijn in haar toepassingsgebied betalingen voor diensten van „vrije beroepen” omvat, vermeldt zij ook het soort transacties dat is uitgesloten, zoals transacties met consumenten of betalingen bij wijze van schadeloosstelling (4).

In het licht van het voorgaande vormen de in de vraag bedoelde diensten, die tegen betaling door ondernemingen aan overheidsinstanties worden geleverd, commerciële transacties in de zin van de richtlijn. De aanbieders van deze diensten zijn vaak kleine en middelgrote ondernemingen, die niet alleen voor hun winstgevendheid, maar ook voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van tijdige betaling.

De overheid heeft een „bijzondere verantwoordelijkheid” om een juridisch en commercieel klimaat te scheppen dat tijdige betaling bevordert (5). Daarom werkt de Commissie nauw met de lidstaten samen om de correcte en doeltreffende toepassing van de richtlijn te waarborgen en houdt zij nauwlettend toezicht op de uitvoering en handhaving ervan in de lidstaten.

 

(1)

Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

(2)

Zie in het bijzonder overweging 9 en artikel 1, lid 2, van de richtlijn.

(3)

Arrest van het Hof van Justitie van 18 november 2020, Techbau, C299/19, ECLI:EU:C:2020:937, punt 42, en Arrest van het Hof van Justitie van 28 november 2019, KROL, C722/18, ECLI:EU:C:2019:1028, punten 31 en 32.

(4)

Overwegingen 8 en 10.

(5)

Overweging 6.

 
Gepubliceerd op
02/07/2021
Sociale media
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT