Iedereen  kan een beperkt aantal gegevens betreffende de vertalers, tolken en vertalers-tolken raadplegen via de website van de FOD Justitie.  

De volgende gegevens betreffende de personen opgenomen in het nationaal register kunnen altijd geraadpleegd worden:

 • het identificatienummer
 • de familienaam
 • de taal van de procedures waarvoor betrokkene wenst ingezet te worden
 • de hoedanigheid (vertaler, tolk)
 • de specialisaties waarvoor de betrokkene geregistreerd werd
 • de status van het profiel van betrokkene (actief of niet-actief)
 • de begindatum en eventueel de einddatum van de geldigheid van de registratie van de specialisaties

De vertaler, tolk of vertaler-tolk mag zelf beslissen om één of meerdere van de volgende gegevens publiek te maken:

 • de voornamen
 • contactgegevens (e-mail, website, telefoon, GSM, fax)
 • adresgegevens
 • de gerechtelijk arrondissementen waarvoor betrokkene wenst ingezet te worden.

 

Het Koninklijk Besluit onderscheidt 2 lijsten van publieke informatie:

1. De lijst van informatie die automatisch voor iedereen toegankelijk is. Dit zijn:

 •  uw naam ;
 • uw identificatienummer (VTI...);
 • uw gekozen proceduretalen;
 • de talencombinaties die in het register zijn gevalideerd en waarvoor u gemachtigd bent om als beëdigd vertaler en/of tolk op te treden;
 • de aanduiding actief/niet-actief, met eventueel toevoeging van de datum van beëindiging van één of meer van uw activiteiten.

2. Een lijst van optionele informatie die alleen na uw akkoord openbaar kan worden gemaakt. Dit zijn:

 • uw voornaam;
 • uw contactgegevens, waarvan er ten minste één moet worden vermeld;
 • de gerechtelijke arrondissementen waarin u wenst op te treden.

Als u toestemming wilt geven voor de publicatie van optionele gegevens en/of uzelf ter beschikking wilt stellen van andere autoriteiten dan de gerechtelijke autoriteiten, moet u dit zelf
aanduiden in uw profiel van het nationaal register van gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers en tolken.

Daartoe dient u zich met uw identiteitskaart, Itsme of token aan te melden bij het nationale register via de toepassing e-Deposit van de FOD Justitie:
link: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/

Werkwijze:
1. Kies de categorie "gerechtsdeskundige of vertaler – tolk (nationaal register)";
2. Log in als "vertaler-tolk";
3. Kies de actie "profiel aanpassen”.

U kunt deze informatie op elk moment activeren of deactiveren. De publiek toegankelijk lijst wordt dagelijks geactualiseerd.

Om optionele gegevens zichtbaar te maken, activeert u de desbetreffende gegevens. 

Andere overheden

Andere overheden kunnen toegang krijgen tot dezelfde gegevens als diegene die toegankelijk zijn voor de gerechtelijke overheden op voorwaarde dat zij hiervoor een protocol hebben afgesloten met de Federale Overheidsdienst Justitie overeenkomstig artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.  

Opgelet, de personen opgenomen in het nationaal register moeten in hun profiel expliciet aanduiden of zij zich beschikbaar stellen om prestaties te leveren voor deze overheden.

Wilt u zich beschikbaar stellen voor andere autoriteiten dan de gerechtelijke autoriteiten, kies dan "ja" na de onderstaande zin:

Ik ben ook beschikbaar om prestaties te leveren aan overheden die een protocol hebben afgesloten met de FOD Justitie in toepassing van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Bijkomende informatie vindt u hier.” 

 

Vergeet niet het profiel via de groene knop te valideren om uw keuzes te bewaren.

 

Indien u vragen heeft en/of moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van deze stappen, kunt u contact opnemen met de dienst Nationaal Register: NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be
T nl:  +32(0)2 552 28 57 of +32(0)2 552 28 40   

 

Bron: “Communicatie publiek Register” van de dienst NR van  24 februari 2022 en website FOD Justitie.