Naar inhoud

Voorbeelden van BBVT gebruikt door de griffies

Op 8 februari 2017 is de BBVT, samen met de andere verenigingen uit onze sector, rond de tafel gaan zitten met het Directoraat-generaal van de FOD Justitie, de Dienst Gerechtskosten en de werkgroep die het kwaliteitshandboek (KHB) begeleidt (bestaande uit een afvaardiging van de griffiers). We konden er feedback geven op het nieuwe KB rond de tarieven en de praktische problemen bij het berekenen en factureren van prestaties sinds 1 januari 2017 aankaarten.

Als voorbereiding op die vergadering stelde de delegatie van de BBVT een werkdocument op van bijna tien pagina's lang. Als vertalers en tolken die dagelijks opdrachten in strafzaken uitvoeren, zijn wij immers het best geplaatst om te kunnen anticiperen op mogelijke tekortkomingen en problemen. Het werkdocument werd de dag voor de vergadering voorgelegd aan de heer Filip Ide van de Dienst gerechtskosten.

Zijn antwoord op 8 februari luidde:

"Ik stuur u hierbij uw tekst terug, aangevuld met mijn commentaar. Voor het eerste deel, de verschillende situaties en uren, heb ik telkens “ok” geschreven omdat uw voorbeelden correct zijn.

Op de andere punten heb ik geantwoord, hetzij dat ik akkoord ga en het op de vergadering zo zal zeggen, hetzij dat het te  bespreken is, wat ook zo zal gebeuren, hetzij er juridische argumenten zijn om het voorstel niet te (kunnen) aanvaarden. (...)."

Onze inbreng is wel degelijk cruciaal gebleken. Wij vernamen al dat de griffiers op het terrein na de vergadering van 8 februari een document als richtlijn hebben gekregen "uit Brussel". Het gaat om een Word-document met de naam "Voorbeelden berekening tarieven tolken". Dit 6 pagina’s tellende document is integraal overgenomen uit bovenvermeld werkdocument van de BBVT als voorbereiding op de vergadering van 8 februari, aangevuld met het commentaar van de heer Ide. Jullie vinden het als bijlage (in het Nederlands).

Ondertussen kregen wij de bevestiging dat "ons" document met de punten "Berekeningswijze tolkopdrachten - voorbeelden van cases" en "Vragen i.v.m. berekeningswijze vertaalopdrachten" en "Vragen i.v.m. berekeningswijze vertaalopdrachten" en dat door de griffiers dus in de praktijk gebruikt wordt, weerhouden is als bijlage van het KHB.

Terwijl er wordt verder gewerkt aan het KHB kunnen wij in afwachting van de definitieve versie het gedeelte over de berekeningswijze al integraal met jullie delen en bezorgen we jullie dus hierbij al “ons” document dat gebruikt wordt door griffies.

We geven ook nog een overzicht van enkele andere praktische zaken die nodig zijn om de juiste berekeningswijze toe te passen bij de facturatie:

 

Definitie "voormiddag" - "namiddag" :

 • "Voormiddag" loopt van 00u00 tot 12u00.
 • "Namiddag" loopt van 12u00 tot 00u00.

 

Wachttijd :

 • Indien de tolk moet wachten vooraleer de prestatie te leveren, wordt de reële wachttijd in minuten tevens vergoed. De wachtvergoeding bedraagt 34 euro per uur.
 • Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan 60 minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde eerste uur inbegrepen. Hierna kan een tweede wachttijd beginnen.
 • De wachttijd kan, naast de tijd vóór de eerste prestatie, ook de tijd tussen twee prestaties in zijn, maar die begint wel steeds pas na aankomst in de wachtruimte van de plaats waar de volgende prestatie zal moeten worden geleverd. Dus niet de tijd die nodig is voor de verplaatsing van de ene naar de andere prestatieplaats. 
 • Wachttijd is niet onderhevig aan verhogingen en blijft zowel 's nachts, als in het weekend 34 euro/uur.

 

Opdrachten telefoontap :

 • Synopsis wordt berekend aan 48 euro/uur (tarief tolken) en is onderhevig aan nacht -en weekendtarief.
 • Opgelet: synopsis is NIET onderhevig aan het +20% supplement!
 • Transcriptie wordt berekend aan woordtarief (tarief vertalers) en is ALTIJD onderhevig aan het +20% supplement.
 • Opgelet: transcriptie is NOOIT onderhevig aan nacht -en weekendtarief!

 

Facturatie algemeen:

 • Het nieuwe tarief moet worden aangerekend voor alle prestaties geleverd in 2017 (prestaties sinds 1 januari 2017). Voorlopig moet nog geen maandelijkse kostenstaat (factuur) worden ingediend. De facturen moeten dus nog steeds worden ingediend volgens het bestaande systeem, weliswaar met toepassing van de nieuwe tarieven. Er volgt nog info over wanneer de maandelijkse facturatie (voor tolkprestaties) van start zal gaan.
Copyright 2023 BBVT
Design by Lake-IT